top of page

Faith Group

Public·69 members

((živý prenos!)) FK DAC Podbrezová prenos 08/10/2023


7. 8. 2022 — Futbalisti FK Železiarne Podbrezová remizovali v nedeľnom zápase 4. kola Fortuna ligy doma s FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:0.


Roh sme zahrali pred aj po na�om striedan�, ale presadi� sme sa u� nedok�zali. Striedanie v t�me FK �eleziarne Podbrezov�: z ihriska odch�dza �pyrka, prich�dza Bari�. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Nebyla, prich�dza Sz�nth�, z ihriska odch�dza Veselovsk�, prich�dza Kalm�r. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Tak predsa len sme sa do�kali vyt��en�ho prv�ho g�lu! Premenili sme a� deviaty n� roh! Ramadanov center na hranici pokutov�ho �zemia poslal hlavou na br�nku Andzouana. Brank�r loptu tentokr�t neskrotil, a tak ju len Dimun dorazil do pr�zdnej br�nky. Ramadan op� vystrelil, ale z ostr�ho uhla s jeho pokusom g�lman "�eleziarov" nemal probl�m. Mali sme �al�� roh, ktor� sme zahrali nakr�tko. Veselovsk� na�iel v �estn�stke Blackmana, ale ten v n�ro�nej poz�cii nedok�zal zakon�i�. Ramadan dobre mieril, no predsa len sa lopta od m�ru odrazila na roh. Lopta sa motala v s�perovej �estn�stke, no e�te toho zatia� ni� nevy�a�ili. Paraj v�ak z�skal �lt� kartu a my priamy kop z dobrej poz�cie. Hra sa dostala medzi pokutov� �zemia. Ver�me, �e sa �oskoro za�neme tla�i� pred s�perovu br�nku. Teraz n�s vystra�il �pyrka. Na klzkom povrchu vyslal nepr�jemn� skackav� strelu, ktor� Petr� len vyrazil pred seba a �atko dorazil ved�a. Bojujeme �o to d�, ale sme v akomsi k��i. Ch�ba n�m v��� pokoj na kopa�k�ch. Aaaa mali sme e�te jeden roh. Ramadan mieril k pravej �rdi, no presne do Ludhovho n�ru�ia. Rohov� kop sme zahrali nakr�tko. Dostali sme sa aj k centru, ale k strele u� nie. Vybojovali sme si �al�� roh. Po�me si po g�l! �al�ia ve�k� g�lov� pr�le�itos�. Andzouana vyp�lil spoza pokutov�ho �zemia a jeho pokus azda pre�mirg�oval �av� �r�. K��er dostal dobr� loptu do �estn�stky, h�adal v nej lep�ie postaven�ho Nebylu, no z�skali sme len roh. Ten Ramadan zahral na vzdialenej�iu �r�, pri ktorej sme sa nepresadili. Po �al�ej karte pre s�pera Ramadan poslal dlh� center do �estn�stky, ktor� doplachtil a� do Ludhov�ho n�ru�ia. �lt� karta pre t�m FK �eleziarne Podbrezov� (Fa�ko). �atko z prav�ho kr�dla naserv�roval loptu na Pav�kovu hlavu, ktor� ju �ikovne umiestnil k pravej �rdi. Petr� nemal �ancu na z�krok. Stretnutie sa pr�ve za�alo. �vodn� v�kop patril hr��om n�ho celku. Pr�jemn� dobr� de� v�m prajem z kr�snej MOL Ar�ny, kde n�s op� �ak� mimoriadne d�le�it� z�pas v boji o titul. Dnes k n�m pricestovala Podbrezov� a pr�ve v t�chto chv�ach nastupuje v bielych dresoch, kde�to hr��i n�ho celku prich�dzaj� na tr�vnik v tradi�nej �lto-modrej kombin�cii. V derby proti Slovanu sme v predo�lom kole ne��astne pri�li o rekordn� osemn�s�z�pasov� s�riu bez prehry. Aj napriek tomu m�me na �ele tabu�ky trojbodov� n�skok a ver�me, �e ho dnes zve�ad�me. Napriek celodenn�mu lejaku si na �tadi�n na�li cestu na�i skvel� fan��ikovia v hojnom po�te a my pre nich chceme v�etky tri body. Podbrezov�ania n�m v�ak ni� neu�ah�ia. Ako nov��ik sa omladina od za�iatku sez�ny prezentuje atrakt�vnym futbalom a najm� v�born�mi v�sledkami. Aj preto je v prvej sez�ne medzi elitou 6 k�l pred koncom na skvelej 4. prie�ke. M�eme tak o�ak�va� h��evnat� v�kon a atrakt�vny futbal. Boj o titul je v na�ich ruk�ch. Pevne ver�me, �e to bude plati� aj po dne�nom z�pase. Po�me si po v�azstvo. DAC do toho! �vodn� sestavy: DAC 1904 Dunajsk� Streda: Petr� � Pinto, Risvanis, Kru�liak (K), Andzouana � Dimun, Nebyla, K��er � Blackman, Niarchos, Veselovsk� N�hradn�ci: Veszelinov � Muhamedbegovi�, Kalm�r, Mendez, Ramadan, Davis, Riquelme, Leginus, Sz�nth� Tr�ner: Adrian Gu�a FK �eleziarne Podbrezov�: Ludha (K) � Barto�, Baka�a, Oravec � �atko, Fa�ko, Paraj, Gre��k � �pyrka, Kabongo, Pav�k N�hradn�ci: Luksch � Reh�k, Horv�t, Bari�, �ikula, Talakov, Kov��ik, Kuko�, Moussa Tr�ner: Roman Skuhrav� Rozhod��: Smol�k � Vorel, Ferenc. �lt� karta pre t�m FK �eleziarne Podbrezov� (Barto�). Rozhodca prid�va k prv�mu pol�asu e�te dve min�ty. Po �pyrkovej �tandardke sme sa pustili do r�chlej kontry, no na jej konci n�m ch�bala o nie�o presnej�ia prihr�vka. Ramadan sa tentokr�t dostal k streleckej pr�le�itosti, ale loptu poslal len priamo do brank�rovho n�ru�ia. Dovtedy sa s Vami l��i a praje pr�jemn� zvy�ok d�a Milan Vr�be�. Dovidenia! Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te dve min�ty. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Ramadan, prich�dza Mendez. Pinto u�iel po pravom kr�dle a po jeho pr�zemnej prihr�vke Blackman zakon�il finti�kou v podobe p�ti�ky, ktor� skon�ila mimo ihriska. Roh zahral Ramadan, ke� na Dimuna poslal pr�li� ploch� center. Loptu sme si v�ak r�chlo vybojovali a u� zahral roh aj Kalm�r, no s�pera sme op� neohrozili. �rtala sa zauj�mav� akcia, ktor� �ahal Sz�nth�, no bude z toho roh. Sz�nth� je autorom �alej na�ej strely, ale podaril sa mu len menej d�razn� pokus. Prv�kr�t zahral roh v tomto stretnut� Kalm�r. G�l by aj platil, lebo prenikaj�ci Niarchos v ofsajde nebol, ale Nebyla sa zbyto�ne dotkol lopty. U� sme sa aj radovali z g�lu, no rozhodca signalizoval ofsajd a VAR to aj potvrdil. Nebyla mohol vyrovna� u� za p� min�t. V �estn�stke sa ocitol vo v�bornej poz�cie, no tesne minul �av� �r�. Je v�ak za�iatok duelu. Toto mus�me a oto��me! Chlapci do toho! Podbrezov� dala g�l! Tak to je �tart ako zo zl�ho sna. Zatia� hra neprebieha pod�a na�ich predst�v, ale pred �vodn�m hvizdom sme boli svedkami viacer�ch pekn�ch okamihov. Nikola Krstovi� bol odmenen� ako najlep�� hr�� mesiaca marec, Reg�vi Sz�nth�vi putovala so�ka za najkraj�� g�l mesiaca marec a Kru�liakovi sme odovzdali dres k st�mu �tartu v na�ich farb�ch. Srde�ne gratulujeme! Po na�om striedan� zahral roh Gre��k, ale host� sme si op� postr�ili. Striedanie v t�me DAC 1904 Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Niarchos, prich�dza Ramadan. Smola sa n�m lep� na p�ty. Niarchos u� zi�iel dole a �ak�me tak na jeho n�stupcu. �atko zahral roh, ale s�pera sme tentokr�t nikam nepustili. [[[NAŽIVO**]>]] FK DAC 1904 : Podbrezová živý prenos 23 23. 10. 2022 — DAC Dunajská Streda - ViOn Zlaté Moravce (futbal LIVE dnes)... ligy ŠK Slovan Bratislava MFK Ružomberok FC Spartak Trnava FC DAC Mikuláš MFK ... FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŽP Šport Podbrezová na Fortuna liga: FC DAC 1904 Dunajská Streda - ŽP Šport Podbrezová. Markíza Dajto. 14. květen14:15 › 16:20. Vyhledat na Seznam.cz. Priamy prenos. Vytisknout. [[[Živé HD-]]'] FK DAC Slovan prenos 17 septembra 2023 17. 9. 2023 — prenos. (ŽIVÝ PRENOS@@@) Trenčín FK DAC živý 2 septembra 2. 9. 2023 — FK Železiarne Podbrezová 3 9:5 10 AS Trenčín 12:9 MFK Dukla B. Bystrica 10 ... Hne� v �vode sa �atko dostal do dobrej streleckej pr�le�itosti, no loptu mu nesadla ide�lne na kopa�ku. Striedanie v t�me FK �eleziarne Podbrezov�: z ihriska odch�dza Kabongo, prich�dza Moussa. Za�al sa druh� pol�as. �vodn� v�kop patril hos�om, ktor� aj striedali. Po prvom pol�ase sch�dzame do kab�n za nepriazniv�ho stavu. Sme v akomsi k��i, ch�ba n�m pokoj na kopa�k�ch, ale sme jasne lep��m celkom a teda nem�eme z�fa�. V druhom pol�ase mus�me premeni� �ance a v�azstvo bude na�e. DAC do toho! Prv� pol�as sa skon�il. GOOOOOOOOOL! Absol�tna euf�ria nastala v Dunajskej Strede. MOL Ar�na �alie. Sz�nth� potiahol loptu popri br�nkovej �iare. Kalm�rovi dal �a��iu prihr�vku, no on sa v tejto situ�cii dobre vyna�iel, ke� loptu posunul Dimunovi a n� dvojg�lov� strelec loptu umiestnil k pravej �rdi. Sz�nth� poslal n�dejn� center na Blackmana, ale nakoniec bol o k�sok pridlh�. Dne�n� utk�n� sleduje aj v tomto da�divom po�as� 5548 div�kov. �akujeme! Ste skvel�. G�l n�s samozrejme nakopol a teraz sa tla��me za v�azn�m. Aj bez po�etn�ho zv�hodnenia sme boli lep��. Ver�me, �e na�a snaha bude odmenen�. FK DAC sledovať zápas 23.09.2023 | Complete Athletics Group 23. 9. 2023 — FC Spartak Trnava(Pozerať TV<<<<) Skalica: Ružomberok. [zadarmo-] Podbrezová PRENOS<<)) FK DAC Spartak Trnava sledovať zápas FC. 0. +. 0 ... Loptu poslal na vzdialenej�iu �r�, odkia� sme nezakon�ili, ale loptu sme si podr�ali. Na�i fan��ikovia st�li pri n�s a hnali n�s dopredu aj ke� sa n�m nedarilo v prvom pol�ase. Navy�e ich sme pri�lo vy�e 5 500, kedy by ste ani psa von neposlali. Kto viac si zasl��i toto aktu�lne vedenie? Len popros�me udr�a� ho! Striedanie v t�me FK �eleziarne Podbrezov�: z ihriska odch�dza Pav�k, prich�dza �ikula, z ihriska odch�dza �atko, prich�dza Kuko�. Hostia sa po druhom g�le nevzdali a naopak z�skali roh, ktor� a� v poslednej chv�li odvr�til Pinto. FK DAC prenos 23/09/2023 2 | 学生グループ 23. 9. 2023 — [ŽIVÝ ŠPORT>>>>]]@@@] Skalica : FK DAC prenos 23/09/2023 25. 2. 2023 — Sledujte ONLINE prenos zo zápasu FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK ... V�sledkom bol center Veselovsk�ho priamo na Ludhu. Ramadan si vysk��al strelu z v��ej dia�ky. Jeho pokus sa medzi tri �rde nezmestil. Mali sme u� ja dva rohy, ale aj ke� sme sa dostali k lopte, tak sme sa v n�ro�nej poz�cii nepresadili. Dostali sme sa do po�etnej v�hode a nesmierne v�etci ver�me, �e ju aj vyu�ijeme. Prv� center do �estn�stka a ani druh� po vyl��en� n�m v�ak nevy�iel. Druh� �lt� a n�sledne �erven� karta pre t�m FK �eleziarne Podbrezov� (Fa�ko). DAC 1904Koniec z�pasu. Je konieeeeeeec a my sa radujeme z �al��ch troch bodov. Prehra proti Slovanu so stratou 18-z�pasovej neporazite�nosti a ani nesmierne smola v prvom pol�ase n�s nezastavili. Toto je v�azn� t�m a toto dnes uk�zal a trikr�t pod�iarkol. �akujeme v�m hr��i za fam�zny v�kon a v�etk�m 5 548 fan��ikom za to, �e ste dnes pri�li. Obrovsk� klob�k dole! Aj v nadstavbovej skupine o titul n�m po z�pase s Podbrezovou zostala u� len druh� polovica. Na za�iatok v nej vycestujem do Trnavy na krajsk� derby, ktor� sa odohr� bud�ci t��de� v nede�u 23. apr�la o 17:30. ONLINE: Dunajská Streda - Podbrezová - Futbal - Športweb pred 20 hodinami — Univerzálny iCal súbor. DAC 1904 Dunajská Streda. - : -. (-:-). FK Železiarne Podbrezová.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page